Thủ tướng: Quản lý cán bộ theo hướng "có vào, có ra, có lên, có xuống"

Thứ sáu, 30/12/2022 | 08:46 Theo dõi CFĐT trên

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ và ngành nội vụ tiếp tục rà soát, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất, "có vào, có ra, có lên, có xuống", khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh…

Chiều 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ, ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu; đồng thời khẳng định trong năm qua ngành nội vụ đã có những chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành 26 nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Bộ Nội vụ đã thẩm định, đề xuất giảm 17 tổng cục, 8 cục, 145 vụ/ban, 22 đơn vị sự nghiệp công lập; ở địa phương, giảm 7 cơ quan chuyên môn và 6 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh, 2.159 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm của năm 2022, như phải nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, thích ứng với các vấn đề mới nảy sinh; càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, càng phải đoàn kết, thống nhất, cầu thị lắng nghe; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng cho rằng chúng ta đã bước đầu vượt qua những khó khăn, thách thức, song tình hình dự báo còn khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Nội vụ xác định cho năm 2023, đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Thủ tướng đề nghị ngành nội vụ và Bộ Nội vụ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ.

Trong đó, tham mưu đẩy nhanh việc hoàn thiện, đôn đốc, triển khai thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết 04 của Chính phủ gắn với cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ và ngành nội vụ tiếp tục rà soát, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất, "có vào, có ra, có lên, có xuống", khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả.

Xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ; khẩn trương đề xuất ban hành quy định khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; có cơ chế, chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác.

Sớm hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan; nắm bắt những vấn đề vướng mắc phát sinh, nhất là công tác cán bộ để có giải pháp kịp thời. Phối hợp với các bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương.

Đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương. Xây dựng đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở bám sát thực tiễn, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh đất nước và có các quy định chuyển tiếp để chuyển trạng thái một cách phù hợp, không giật cục.

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; sơ kết thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu, xây dựng các quy định vừa bảo đảm yêu cầu chung, vừa phù hợp đặc thù từng địa bàn.

Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tốt vai trò là cơ quan làm nhiệm vụ thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường chuyển đổi số hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hệ thống chính trị và toàn dân đoàn kết, tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo.

Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra công vụ, công chức, góp phần nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa tài nguyên số phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành nội vụ.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII), kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành nội vụ, công tác nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Ngay sau hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ và cùng các đại biểu dự và thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước.

Xuân Hưng
Theo VnMedia.vn Copy
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/12: Hạn chế mua đuổi giá

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/12: Hạn chế mua đuổi giá

Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi giá, sử dụng đòn bẩy margin ở mức thấp để quản trị rủi ro tài khoản trước kỳ nghỉ lễ.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 30/12: TPB, TCM, NLG

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 30/12: TPB, TCM, NLG

Chúng tôi xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 30/12, bao gồm: TPB, TCM, NLG.
Agribank: Chủ tịch kiến nghị Chính phủ tạm ứng vốn điều lệ

Agribank: Chủ tịch kiến nghị Chính phủ tạm ứng vốn điều lệ

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đề cập đến những khó khăn và đưa ra một số kiến nghị tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023.
Đồng USD tận hưởng năm tốt nhất kể từ năm 2015

Đồng USD tận hưởng năm tốt nhất kể từ năm 2015

Đồng đô la Mỹ (USD) đang trên đà đạt hiệu suất tốt nhất trong bảy năm trở lại đây nhờ được hỗ trợ bởi chính sách thắt chặt tiền tệ quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và những lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu.
Liên tiếp bắt đối tượng vận chuyển hàng cấm và buôn bán hàng cấm

Liên tiếp bắt đối tượng vận chuyển hàng cấm và buôn bán hàng cấm

Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Công an huyện Bình Giang liên tiếp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng phạm tội về pháo, thu giữ hơn 20 kg pháo nổ.
Cứu hộ thành công 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm

Cứu hộ thành công 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm

Save Vietnam's Wildlife phối hợp với VQG Cúc Phương vừa cứu hộ kịp thời 7 cá thể tê tê, trong đó có 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/2: Thị trường có thể sẽ quay lại đà giảm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/2: Thị trường có thể sẽ quay lại đà giảm

Độ rộng thị trường đã có chiều hướng tích cực cho thấy cơ hội ngắn hạn đang gia tăng trở lại, nhưng cơ hội giải ngân chưa rõ ràng cho nên các nhà đầu tư chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 17/2: PVD, TCM, VHC

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 17/2: PVD, TCM, VHC

Chúng tôi xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 17/2, bao gồm: PVD, TCM, VHC.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/2: VN-Index sẽ có nhịp hồi phục đủ T+

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/2: VN-Index sẽ có nhịp hồi phục đủ T+

Nhìn chung, VN-Index dự báo sẽ có nhịp hồi phục đủ T+ để kiểm tra lại vùng cân bằng tuần trước đó bị phá vỡ ở quanh khu vực 1.060 – 1.075 điểm. Xu hướng thị trường sắp tới cần quan sát thêm các phiên phục hồi sắp tới mới có thể dự đoán rõ ràng hơn.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 16/2: DGW, PVD, NLG

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 16/2: DGW, PVD, NLG

Chúng tôi xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 16/2, bao gồm: DGW, PVD, NLG.