Đại học Đà Nẵng: Thiếu tiêu chuẩn vẫn được phong học hàm Phó Giáo sư?!

Chủ nhật, 17/04/2022 | 12:23 Theo dõi CFĐT trên

Tạp chí Tòa án nhân dân nhận được đơn phản ánh của ông T.P, giảng viên Trường Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc Trường ĐHĐN giải quyết kéo dài, không dứt điểm, trong vụ việc phong học hàm Phó Giáo sư thiếu tiêu chuẩn, đối với ông Phan Quí Trà, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN.

Trước đó, ông T.P đã gửi đơn tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó Thanh tra Bộ đã có phiếu chuyển đơn gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét, tham mưu, giải quyết theo thẩm quyền…

Ngày 23/4/2021, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-ĐHSPKT thụ lý xác minh nội dung tố cáo đối với ông Phan Quí Trà- Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật theo Công văn số 06/ĐHĐN-TTPC của Đại học Đà Nẵng ngày 15/4/2021.

Sự việc trên đã kéo dài 02 năm, kể từ ngày người tố cáo gửi đơn, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, mặc dù cấp có thẩm quyền kết luận ông Trà không được nhà trường (Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN) phân công giảng dạy trình độ đại học từ năm 2013 đến năm 2017.

Tại khoản 2, Điều 9 Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, thì tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư phải “Đã có ít nhất 6 năm, trong đó 3 năm cuối liên tục, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ làm nhiệm vụ giảng dạy từ trình độ đại học trở lên đủ số giờ chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.”.

Thiếu tiêu chuẩn 

Tại điểm c, khoản 2, Điều 4 và khoản 3, Điều 4 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, quy định Tiêu chuẩn chung về chức danh Phó Giáo sư nêu rõ: “Giảng viên đã có trên 10 năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ mà trong 03 năm cuối có thời gian không quá 12 tháng đi thực tập, tu nghiệp nâng cao trình độ thì thời gian này không tính là gián đoạn của 03 năm cuối… Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có ít nhất 1/2 số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp. Đối với giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy quy định tại khoản này. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học nhận xét, đánh giá bằng văn bản về các nhiệm vụ giao cho giảng viên, trong đó ghi rõ tên môn học, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, mức độ hoàn thành khối lượng giảng dạy, hướng dẫn luận án, luận văn, đồ án hoặc khóa luận; về kết quả đào tạo và nghiên cứu của giảng viên”.

Phiếu chuyển đơn từ Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo sang văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước để xem xét
Phiếu chuyển đơn từ Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo sang văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước để xem xét

Ngày 10/6/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐHĐN đã ban hành văn bản Kết luận nội dung tố cáo số 308/KL-ĐHSPKT (Kết luận 308), trong đó nêu nội dung tố cáo: “Trong thời khóa biểu từ năm 2013 đến năm 2017 của Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh, Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng không có tên ông Trà trong lịch dạy các lớp đại học và ông Phan Quí Trà không được phân công giảng dạy” là đúng. Ngày 28/2/2022, Đại học Đà Nẵng đã có Văn bản 754/ĐHĐN-TTPC đồng ý với Kết luận 308 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Đối chiếu với các quy định, tiêu chuẩn xét phong học hàm Phó Giáo sư tại thời điểm ông Phan Quí Trà nộp hồ sơ (năm 2017), thì nội dung kết luận nêu trên đã chứng minh được việc ông Phan Quí Trà không làm nhiệm vụ giảng dạy từ trình độ đại học trở lên đủ số giờ chuẩn (280 giờ/1 năm) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đọc và dư luận đặt ra câu hỏi đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, tại sao một hồ sơ xét phong học hàm Phó Giáo sư thiếu chứng cứ về phân công giảng dạy lại lọt qua được Hội đồng Giáo sư ở hai cấp? Tại sao hồ sơ đầu vào xét tại cơ sở không đúng mà Đại học Đà Nẵng lại không tổ chức họp Hội đồng Giáo sư cơ sở để xét hồi tố lại? Giám đốc ĐHĐN không yêu cầu Hội đồng Giáo sư cơ sở xử lý hậu quả do việc xét duyệt thiếu chính xác, khách quan?.

Những điểm bất thường, giả mạo hồ sơ, tài liệu?

Theo Kết luận 308, Tổ xác minh (TXM) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã phát hiện nhiều điểm khác nhau và bất thường:

Trong toàn bộ 14 bảng điểm kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ trong 3 học kỳ của năm học 2016-2017, trên các bảng điểm do ông Phan Quí Trà nộp cho TXM thì có chữ ký của ông Phan Quí Trà trong phần cán bộ chấm thi, nhưng trên bảng điểm do Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) cung cấp, thì chỉ có mỗi chữ ký của ông Nguyễn Thành Văn, mà không có chữ ký của ông Phan Quí Trà.

Liên quan đến kỳ thi kết thúc môn Kỹ thuật Lạnh vào cuối học kỳ 2, năm học 2016-2017 theo hình thức thi chung, có 6 danh sách thi cùng ngày 02/6/2017, cùng bắt đầu từ 7h00 (cùng mã ca thi là 2C1) tương ứng với 6 phòng thi khác nhau là F209, F210, F301, F302, F303 và F306. Trên danh sách thi do ông Phan Quí Trà cung cấp, ông ký vào phần cán bộ coi thi trên danh sách thi của cả 4 phòng F301, F302, F303 và F306 (ký cùng với một cán bộ coi thi khác trong mỗi phòng thi). Nhưng, trên các danh sách thi tại 4 phòng này do Trường ĐHBK cung cấp thì hoàn toàn không có chữ ký của ông Phan Quí Trà, chỉ có chữ ký của một cán bộ coi thi khác trong mỗi phòng thi. Ngoài sự khác nhau này, điểm bất thường trên các danh sách coi thi do ông Phan Quí Trà cung cấp là ông Phan Quí Trà không thể cùng một lúc coi thi tại 4 phòng khác nhau.

Theo biên bản làm việc giữa TXM và ông Phan Quí Trà vào ngày 21/5/2021, khi được đề nghị giải thích cho những điểm khác nhau và bất thường trên đây, ông Phan Quí Trà cho biết, các bảng điểm kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ được ông sao lại từ Phòng Đào tạo của Trường ĐHBK và ông sẽ kiểm tra lại. Tuy nhiên, đến thời điểm lập báo cáo kết quả xác minh tổ cáo, ông Phan Quí Trà không có phản hồi gì cho TXM.

Theo biên bản làm việc giữa TXM với ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng phòng Đào tạo của Trường ĐHBK vào ngày 24/5/2021, ông Hải khẳng định các bảng điểm kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ, các danh sách thi cuối kỳ theo hình thức thi chung của Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh trong 3 năm học từ 2014-2015 đến 2016-2017, mà Trường ĐHBK đã cung cấp cho TXM có nội dung chính xác và đây cũng là tài liệu được Trường ĐHBK cung cấp cho Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, khoản 2 Điều 33 quy định trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là “Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư”. Có nhiều khuất tất trong kê khai quá trình giảng dạy để được phong học hàm của ông Phan Quí Trà, gây bất bình trong dư luận và kéo dài.

Ngày 29/3/2022, Thanh Tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh số 211/TTr-NV3 gửi Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước để xem xét, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả đến Thanh tra Bộ để theo dõi theo quy định.

Từ chỗ không giải quyết dứt điểm, nghiêm túc vụ việc gian dối trong xét phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư trước đây, đã dẫn đến xảy ra nhiều vụ việc tương tự đang được dư luận cả nước, cộng đồng nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước quan tâm.

Tạp chí Tòa án nhân dân tiếp tục thông tin khi có phản hồi từ phía các cơ quan chức năng. 

Thái Nguyễn
Theo tapchitoaan.vn Copy
Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát Kết luận Thanh tra của Đại học Đà Nẵng

Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát Kết luận Thanh tra của Đại học Đà Nẵng

Vừa qua, Đại học Đà Nẵng đã ban hành Kết luận thanh tra về công tác đào tạo và tài chính đối với Trường Đại học Bách khoa. Tuy nhiên, nhiều vấn đề trong Kết luận thanh tra có dấu hiệu “bao che”, dẫn đến công dân có đơn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để phản ánh.
Elon Musk và Tesla có thể mất hàng tỷ USD vì cáo buộc gian lận chứng khoán

Elon Musk và Tesla có thể mất hàng tỷ USD vì cáo buộc gian lận chứng khoán

Thiệt hại từ vụ kiện tập thể của nhóm cổ đông Tesla có thể lên tới hàng tỷ USD mà tỷ phú Elon Musk và Tesla sẽ phải trả cho các thành viên trong vụ kiện.
Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa người tiếp xúc gần (F1)

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa người tiếp xúc gần (F1)

Bộ Y tế ngày 15/4 đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần (F1).
PNJ: Phát hành cổ phiếu ESOP giá trị bằng 8,5% thị giá thị trường

PNJ: Phát hành cổ phiếu ESOP giá trị bằng 8,5% thị giá thị trường

Cổ phiếu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) đang được giao dịch ở mức 117.000 đồng/cp, có nghĩa rằng mức giá phát hành ESOP tương đương với khoảng 8,5% giá trị thị trường ở thời điểm hiện tại. 
Hakinvest ghi nhận quý thứ 9 liên tiếp thua lỗ

Hakinvest ghi nhận quý thứ 9 liên tiếp thua lỗ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Hakinvest, UPCoM: HKB) đã công bố BCTC quý 1/2022 với những con số tiêu cực.
Chính sách, lực đẩy mới cho thị trường bất động sản

Chính sách, lực đẩy mới cho thị trường bất động sản

Theo ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), lĩnh vực BĐS đang được các cấp chính quyền, nhà đầu tư quan tâm vì thị trường BĐS là đầu kéo và đầu đẩy cho nền kinh tế.
3 lý do chính khiến Anh có lạm phát cao nhất nhóm G7

3 lý do chính khiến Anh có lạm phát cao nhất nhóm G7

Tỷ lệ lạm phát của Anh đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu những năm 1980 và cũng là quốc gia có mức lạm phát cao nhất trong nhóm G7 sau đợt tăng giá khí đốt sưởi ấm và giá điện chạm mức kỷ lục trong tháng 4/2022.
Mỹ vượt Trung Quốc về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Mỹ vượt Trung Quốc về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm nay sẽ là lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng cả năm của Trung Quốc tụt lại so với Mỹ kể từ năm 1976.
Quốc gia EU bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề nhất do xung đột Nga-Ukraine

Quốc gia EU bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề nhất do xung đột Nga-Ukraine

Xung đột Nga-Ukraine đang khiến hầu hết các quốc gia châu Âu gặp nhiều thách thức trong lĩnh vực kinh tế, trong đó có một số nước bị tác động nghiêm trọng nhất.
Dự báo 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022

Dự báo 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022

Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra các kịch bản tăng trưởng GDP năm 2022, với kịch bản cơ sở là tốc độ tăng trưởng trong năm nay sẽ đạt 5,7%, kịch bản tích cực là 6,2%.